Binnenkomst:  Indien u door een huisarts of een medisch specialist bent doorverwezen voor fysiotherapeutische behandeling zal er een intakegesprek en onderzoek plaatsvinden waarna er in overeenstemming met u een behandelplan zal worden opgesteld, waarna de behandelperiode kan aanvangen. Indien u op eigen initiatief bent gekomen zal er eerst een screening plaatsvinden om vast te stellen of op basis van uw hulpvraag en of klachten er aanleiding is voor fysiotherapeutische behandeling. Indien u geen bezwaar heeft zal uw huisarts hiervan op de hoogte worden gebracht.

 

Werkwijze:  Veel activiteiten in het dagelijks leven kunnen leiden tot verstoringen en klachten aan het bewegingsapparaat. Er ontstaat zo vaak een disbalans tussen de fysieke belastbaarheid en de fysieke (feitelijke) belasting. Deze disbalans kan van korte duur, maar ook van langere duur zijn. De fysiotherapeutische behandeling die u gegeven wordt heeft als doel om uw natuurlijk herstel zo veel mogelijk te optimaliseren en uw fysieke belastbaarheid te verbeteren en normaliseren. Hierbij speelt u zelf een belangrijke rol door het bijdragen van een actieve en verantwoordelijke opstelling. Zo wordt een beter en duurzaam behandelresultaat gerealiseerd.

 

Identificatieplicht:  Ik heb een wettelijke verplichting om tijdens uw eerste bezoek aan PhysioCoaching praktijk uw identiteit te controleren aan de hand van een wettelijk identificatie document, zijnde een rijbewijs, IDkaart of paspoort.

 

Betalingsvoorwaarden:  Betaling vindt contant plaats aan het eind van iedere behandeling; tenzij schriftelijk overeengekomen is tot bankbetaling middels maandelijkse facturatie. Indien fysiotherapeutische behandeling plaatsvindt op basis van een chronische indicatie na verwijzing van een medisch specialist zal vanaf de 21ste behandeling rechtstreekse betaling plaatsvinden door uw zorgverzekeraar vanuit uw basisverzekering.

 

Indien er sprake is van een niet chronische indicatie of bij de eerste 20 behandelingen van een chronische indicatie kan er rechtstreekse vergoeding-betaling plaatsvinden vanuit uw aanvullende verzekering, het aantal te vergoeden behandelingen hangt af van uw soort aanvullende verzekering, controleert u dat goed. 

Gereserveerde behandeltijd welke niet uiterlijk 24 uur van te voren middels emailbericht of telefonisch contact is geannuleerd, wordt bij u zelf in rekening gebracht en niet bij uw zorgverzekeraar.

Kwaliteit:  Waarborging van kwaliteit is essentieel daarom staat Olaf Schweitz ingeschreven in het CKR (kwaliteitsregister) van zijn beroepsorganisatie KNGF en handelt volgens de geldende regels en richtlijnen. Wanneer u voor intake~onderzoek~behandeling in de praktijk bent is er al sprake van een geneeskundige behandelovereenkomst. In de wet WGBO staat beschreven welke rechten en plichten daarbij horen voor zowel de behandelaar als de patiënt. Meer informatie over de wet wgbo kunt u vinden op de site www.defysiotherapeut.com en www.hulpgids.nl

 

Klachten:  Indien u een klacht mocht hebben over het functioneren van uw therapeut en of zijn behandeling gelieve dit zo spoedig mogelijk aan te geven, opdat er een gepaste oplossing getroffen kan worden. Indien dit niet mogelijk is of na overleg u zich niet genoeg gehoord voelt, kunt u zich altijd richten tot de klachtenregeling van het KNGF.